طبق نوشته ها و گفته هاي برخي از صاحب نظران و اسناد موجود سابقه آتش نشاني خميني شهر، حدود 60 سال قبل باز مي گردد. بعضي زمان تاسيس آتش نشاني در خميني شهر را به سال 1339 هجري شمسي نسبت مي دهند و معتقدند آتش نشاني فعاليت خود را با يک دستگاه زيل بنزين سوز آغاز نموده است.

سازمان آتش نشاني خميني شهر، تا سال 1379در حد مقدورات به صورت واحدي غير مستقل زير نظر شهرداري و در کنار ساير واحدهاي وابسته به شهرداري در عرصه خدمت رساني به همشهريان فعاليت داشته تا اينکه درسال 1379 در راستاي اجراي ماده 84 قانون شهرداري ها و بند 15 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75، اساسنامه "سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري خميني شهر" مشتمل بر 4 فصل و 38 ماده و 36تبصره و 103 بند تصويب و به امضاي وزير کشور وقت رسيد.