1.تکمیل فرمهای تعهد نامه شامل:

-دودکش ها در مرحله سفتکاری و پایانکار (توسط مهندس ناظر)

-تعهد نامه مهندس ناظر و مالک

-تعهد نامه مالک در خصوص حفظ و نگهداری تجهیزات آتش نشانی

2.ارائه  اصل کلیه فاکتورهای تجهیزات نصب شده آتش نشانی شامل:

کلید محافظ جان، کپسولهای خاموش کننده، پمپ آتش نشانی، شیشه سکوریت

3.ارائه نقشه های سیستم اعلام و اطفا حریق جهت اخذ تائیدیه

4.ارائه چک لیست گارانتی سیستم اعلام حریق امضا و ممهور شده توسط شرکت مجری، مهندس ناظر، کارفرما و شرکت فروش تجهیزات (مارک تائید شده توسط سازمان آتش نشانی)

5.تائیدیه  جعبه های آتش نشانی(اف)

6.تائیدیه استاندارد آسانسور