مدارک مورد نیاز جهت فعالیت در زمینه سیستم های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک44879

1. مدارک شرکت ثبت شده بویژه تصویر اساسنامه (موضوع فعالیتدر زمینه (( طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک)) در اساسنامه قید شده باشد).

2.معرفی یک نفر کارشناس مکانیک یا تاسیسات دارای مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و ارائه تصویر دانشنامه و شماره نظام مهندسی که در هامش آن این جمله درج شده باشد(مسئولیت سیستم اعلام حریق شرکت …………….. بعهده اینجانب است)مهر با امضا و مهر نظام مهندسی.

3.معرفی یک نفر کارشناس مکانیک یا تاسیسات دارای مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و ارائه تصویر دانشنامه و شماره نظام مهندسی که در هامش آن این جمله درج شده باشد(مسئولیت سیستم اعلام حریق شرکت …………….. بعهده اینجانب است)مهر با امضا و مهر نظام مهندسی.

4.ارائه جواز صنفی از از اتحادیه برق و الکترونیک

5.آدرس، تلفن و کروکی محل شرکت و تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت

6-کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 از مدیر عاملو مدیران فنی (افراد معرفی شده در بند های 2 و 3 )

7.ارائه موارد فوق به صورت اسکن شده بر روی cd