1. اصل نامه استعلام شهرداری در خصوص رعایت نکات ایمنی

2.نقشه های کامل اجرایی ممهور به مهر شهرداری و نظام مهندسی شامل:

پلان طبقات، موقعیت، نما، نما برش، بام

3.کپی یا اصل فیش واریزی شهرداری بابت خدمات آتش نشانی

4.فیش واریز بابت ارائه طرح ایمنی